Σκοπός και Στόχοι

Σκοπός και Στόχοι


Ο Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος (ΚΥΣ) μέσα από τη συνεργασία δημόσιου, ιδιωτικού, ερευνητικού και ακαδημαϊκού τομέα έχει σκοπό να λειτουργήσει ως δεξαμενή σκέψης για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, σύγχρονων μεθόδων και βέλτιστων τεχνικών για την αειφόρο ανάπτυξη των υδάτων και υγρών αποβλήτων λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα.

Οι στόχοι του Κυπριακού Υδατικού Συνδέσμου είναι:

 • Η προώθηση και παροχή επαγγελματικής αρωγής σε επιστήμονες, μηχανικούς, τεχνικούς και άλλους που σχετίζονται με το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία συστημάτων διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων.
 • Η αρωγή στη δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων σε Παγκύπριο επίπεδο.
 • Η διάδοση επιστημονικής και τεχνικής πληροφορίας μεταξύ των μελών του Κυπριακού Υδατικού Συνδέσμου και αυτών που επηρεάζουν τη δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων.
 • Η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προωθούν την κατανόηση και εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων.
 • Η προαγωγή της έρευνα και της δημιουργίας εφαρμοστικών προτύπων σε θέματα διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων, με απώτερο σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.
 • Η αναγνώριση σε Παγκύπριο επίπεδο ως το πλέον ειδήμον σώμα σε τεχνικά θέματα διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων και ως τέτοιο να αποτελεί σύμβουλο για την Πολιτεία σε θέματα νομοθεσίας και εφαρμογής σχετικών πολιτικών.
 • Η ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στο να μεταφέρει τις ανάγκες και τις αρχές του κλάδου στο ευρύ κοινό.

Τα μέσα για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων είναι:

 • Διοργάνωση, προαγωγή και υποστήριξη συνεδρίων, συμποσίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, ημερίδων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων.
 • Δραστηριότητες σχετικές με έκδοση και διανομή πρακτικών των ανωτέρω εκδηλώσεων, ανακοινώσεων, πληροφοριακών δελτίων, επιστημονικών και τεχνικών περιοδικών και βιβλίων.
 • Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων, διασύνδεση και συνεργασία με άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες εξυπηρετούν τους σκοπούς του KΥΣ.
 • Προαγωγή της επιστημονικής έρευνας μέσω εκπόνησης ή/και χρηματοδότησης ερευνητικών έργων.
 • Συνεργασία με τη βιομηχανία, μηχανικούς, επιστήμονες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα με στόχο την ανάπτυξη νέων ή τη βελτίωση τεχνολογιών σχετικών με τη διαχείριση υδάτων και υγρών αποβλήτων.
 • Συνεργασία με φορείς αρμόδιους για επιλογή ή/και εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων με στόχο τη βελτίωση μεθόδων και διαδικασιών.
 • Συνεργασία με άλλες οργανώσεις που έχουν κοινό ενδιαφέρον, σωματεία, εταιρείες, οργανισμούς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.