Μέλη

Μέλη CWA


Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιμα, Δόκιμα και Φορείς – μέλη.

Τακτικά μέλη είναι μόνο φυσικά άτομα άνω των 18 ετών απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται, σε θέματα υδάτων και υγρών αποβλήτων.

Επίτιμα μέλη είναι μόνο φυσικά άτομα και είναι διακεκριμένα πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες οι οποίες προάγουν τους στόχους του Συνδέσμου.

Δόκιμα μέλη είναι φοιτητές Κυπριακών και ξένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επιστημονικούς τομείς σχετικούς με τα ύδατα και τα υγρά απόβλητα.

Φορείς – μέλη είναι:

Δημόσιοι φορείς – γενικά φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα όπως Υπουργεία, Τμήματα Υπουργείων, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ακαδημαϊκοί – Ερευνητικοί φορείς – Τμήματα ή Τομείς ή Εργαστήρια των ΑΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα και άλλοι ερευνητικοί φορείς ή ομάδες που ασχολούνται επιστημονικά και συστηματικά με θέματα υδάτων και υγρών αποβλήτων.

Ιδιωτικοί φορείς – Γραφεία Μελετών, Εταιρείες Κατασκευής Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας ή/και Διάθεσης Εξοπλισμού υδάτων και υγρών αποβλήτων, ιδιωτικούς οργανισμούς που ασχολούνται και ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της τεχνολογίας και των εφαρμογών της στο πεδίο διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων.

 

Εγγραφή Μέλους

Για την εγγραφή μέλους στο Σύνδεσμο η διαδικασία είναι:

  • Συμπληρώνεται γραπτή αίτηση η οποία υπογράφεται από δύο Τακτικά Mέλη του Συνδέσμου και αποστέλλεται στο Σύνδεσμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cwakys.com
  • Πληρωμή παραβόλου όπως καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για την αίτηση εγγραφής μέλους παρακαλώ πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Τα Τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση, να εκλέξουν και να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Τα Επίτιμα, Δόκιμα και Φορείς – μέλη δύναται να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης ή στη διοίκηση του Συνδέσμου.

Τα μέλη προσδοκάται να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Συνδέσμου, να βοηθούν στην επιτυχία των σκοπών και στόχων του και να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη φροντίζουν να καλύπτουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο.