ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Σεπ 7, 2018

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ  ΥΔΑΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Καταστατική Γενική Συνέλευση (Κ. Γ. Σ.)

 

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου 2018 στο ξενοδοχείο Elias Beach στη Λεμεσό, Καταστατική Συνέλευση του Κυπριακού Υδατικού Συνδέσμου, για τροποποίηση του Καταστατικού. Οι Καταστατικές τροποποιήσεις αφορούσαν:

 

  1. Αντικατάσταση του υφιστάμενου άρθρου 5.2 από το ακόλουθο:

5.2. Η συνδρομή των Τακτικών μελών καθορίζεται σε 30,00 Ευρώ ετησίως, για τα Δόκιμα καθορίζεται σε 10,00 Ευρώ ετησίως και για τους Φορείς- Μέλη σε 100,00 Ευρώ ετησίως και ισχύει μόνο για το τρέχον ημερολογιακό έτος, και όχι κατ’ ανάγκην για διάρκεια 12 μηνών. Η ετήσια συνδρομή μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Με την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής του Φορέα – Μέλους θα θεωρείται ότι έχει πληρωθεί και η συνδρομή των δύο Τακτικών Μελών που ο Φορέας – Μέλος θα δικαιούται να προτείνει  σύμφωνα με το άρθρο 5(5)(α).

 

  1. Αντικατάσταση του υφιστάμενου άρθρου 5.5 από το ακόλουθο:

5.5. Οι Φορείς – μέλη, πέραν των όσων άλλων αναφέρονται στο Καταστατικό,  δικαιούνται:

α. Να προτείνουν σύμφωνα με την διαδικασία  που προβλέπουν τα άρθρα 4(9) και 4(12) δύο υπαλλήλους τους ή μέλη της διοίκησης που θα πληρούν τις πρόνοιες του άρθρου 4(2) ως τακτικά μέλη του Σωματείου και για τα οποία η ετήσια συνδρομή τους θα πληρώνεται ως το άρθρο 5(2) αναφέρει.

β. Να έχουν μειωμένη δαπάνη συμμετοχής σε εκδηλώσεις που οργανώνει το Σωματείο.

γ. Να λαμβάνουν δωρεάν τις δημοσιεύσεις του Σωματείου και να έχουν έκπτωση στην αγορά εκδόσεων, εντύπου ή ηλεκτρονικής μορφής, του Σωματείου.

δ. Να έχουν πρόσβαση στις συλλογές και τη βιβλιοθήκη του Σωματείου καθώς και στους καταλόγους των μελών.

ε. Να λαμβάνουν τεχνική βοήθεια και πληροφορίες από τη Γραμματεία.

στ. Να υποδεικνύουν υποψήφια μέλη των Μόνιμων Ομάδων Εργασίας.

ζ. Να ενεργούν ως χορηγοί εκδηλώσεων του Σωματείου, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες.

 

Οι τροποποιήσεις του καταστατικού εγκρίθηκαν ομόφωνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Υδατικού Συνδέσμου εκφράζει τις ευχαριστίες του, προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου που έκαναν δυνατή την τροποποίηση του καταστατικού.